El desgast professional en els docents: Factors de vulnerabilitat i factors protectors

L'estrès crònic és la forma d'estrès psicosocial més perniciosa; l'estrès laboral és una de les formes més greus i prevalents de l'estrès crònic, i sol implicar diferents tipus d'estressors, com ara la sobrecàrrega de treball (les demandes excedeixen les capacitats de l'individu; p.ex., les persones que tenen cura d'un familiar impedit), els conflictes interpersonals (p.ex., entre el treballador i el superior), els conflictes de rols (p.ex., quan hi ha demandes incompatibles entre les exigències laborals i les familiars), i els estressors per reestructuració de paper (p.ex., quan es produeixen canvis importants en l'organització del treball).

Una conseqüència especial de l'estrès laboral és el conegut com burnout o síndrome de burnout, el qual s'ha vingut utilitzant amb diversos termes sinònims, com "estar cremat", "síndrome del cremat", "estar cremat pel treball", "desgast professional ","desgast ocupacional", "síndrome del treballador cremat", i altres termes similars.

El burnout és un terme clínic aplicat a l'àmbit laboral, i referit fonamentalment a treballadors que exerceixen tasques que impliquen atenció i interaccions amb altres persones, com ara els que treballen en l'àmbit sanitari (metges, infermeres, etc.), l'educació (professors ), i l'administració pública en general (policia, etc.). La seva primera conceptualització es deu al psiquiatre nord-americà HJ Freudenberger, el qual, en 1974, va descriure una sèrie de reaccions físiques i mentals que va observar en un grup de persones que treballaven en una clínica de desintoxicació. Després d'un any, molts d'ells se sentien esgotats, irritables, i havien desenvolupat una actitud cínica cap als seus pacients i una tendència a evitar-los. En 1981, C. Maslach i ES Jackson el van definir com un procés crònic patològic, associat a les demandes psicosocials que requereix el treball directe amb persones. Aquests autors van descriure el burnout com un constructe multidimensional constituït per almenys tres dimensions diferents: esgotament emocional, despersonalització, i baixa realització personal en el treball. El burnout s'ha associat a problemes importants, com l'absentisme laboral i les baixes laborals per motius de salut.

La major incidència del burnout sembla associar-se als professionals que ofereixen un servei assistencial i els destinataris són les persones, com passa en els professionals de l'educació com ara els professors, els psicopedagogs i els orientadors. La professió docent no es redueix a les funcions didàctiques i responsabilitats relacionades amb el procés educatiu en si mateix, sinó que implica una dedicació més personal i emocional que li infereix un caràcter de professió vocacional. Aquest aspecte, unit a la polèmica relació que actualment caracteritza les interaccions entre docents i discents, denota que els docents podrien constituir un grup particularment vulnerable a patir burnout. Encara que existeix evidència sobre el paper de l'estrès en l'àmbit docent, els estudis sobre el burnout en aquest col·lectiu són escassos i poc concloents. Un dels principals problemes és que, generalment, no s'ha tingut en compte, en relació amb aquest tipus de burnout, la implicació conjunta dels diversos tipus de factors que solen afectar a l'estrès crònic, com ara la personalitat, les variables sociodemogràfiques, i les múltiples facetes implícites en l'organització i pràctica de l'activitat docent.

El nostre grup de recerca de la UNED ha dut a terme un estudi sobre el burnout en una mostra estratificada de 171 docents del municipi de Benidorm. Volíem examinar fins a quin punt es relacionaven amb el burnout les variables de personalitat (afecte positiu i negatiu), les variables sociodemogràfiques (edat, sexe, estat civil, relacions de parella, nombre de fills, religió), i un conjunt de factors de la pròpia organització docent. Aquests últims incloïen les següents 7 variables: estrès laboral (p.ex., sobrecàrrega laboral), satisfacció laboral, problemàtica laboral (p.ex., mantenir la disciplina a l'aula, llibres de text inadequats), suports de supervisió, condicions organitzacionals (p.ex., no implicació dels pares en l'educació dels fills), preocupacions professionals (p.ex., conflictes amb l'organització), i falta de reconeixement professional (p.ex., salari baix).

Així mateix, en l'estudi vam tenir en compte altres factors demogràfics estretament relacionats amb el treball, com la situació laboral (fix o eventual), els anys en la professió, l'etapa educativa (infantil, primària, ESO, batxillerat), i el tipus de centre (privat, públic, concertat).
Tot i que les variables referides a activitat docent van resultar ser les que millor predeien els nivells de burnout en els docents, els restants tipus de variables (ii, personals i sociodemogràfiques) també semblaven estar implicats d'alguna manera. Els factors específics del context laboral més rellevants van ser l'estrès laboral i la satisfacció laboral, i en menor grau les condicions organitzacionals i els suports de supervisió (p.ex., no estar recolzat pels supervisors del centre); la resta de variables organitzacionals no van ser significatives.

Les diferents variables sociodemogràfiques investigades no predeien significativament el burnout, excepte l'etapa educativa (el major nivell de l'etapa educativa predeia major nivell de burnout); en contra del que s'ha dit, l'edat, el sexe, el nombre de fills, les relacions de parella, la religió, el tipus de centre i el nombre d'anys en la professió no van resultar significatius. Els factors de personalitat van predir el nivell de burnout, tot i que l'afecte negatiu va resultar ser millor predictor que l'afecte positiu.

Un aspecte important dels nostres resultats va ser observar cert grau d'especificitat en relació amb les dimensions de burnout. Així, per exemple, l'esgotament emocional, fenomen similar al denominat esgotament vital, semblava dependre fonamentalment de l'estrès relacionat amb l'activitat docent (burocràcia, problemes dels estudiants, exigències de la docència, etc.) i la satisfacció laboral (expectatives de promoció , desenvolupament professional, horaris, etc.); també es relacionava de forma molt estreta amb l'afecte negatiu, però no amb l'afecte positiu. En contrast, l'afecte positiu predir significativament (de forma negativa) els nivells de burnout en les dimensions de despersonalització i baixa realització personal en el treball.

Finalment, cal ressaltar que els baixos suports de supervisió afavorien la baixa realització personal en el treball, mentre que les condicions organitzacionals i el nivell de l'etapa educativa es relacionaven específicament amb el grau de despersonalització.

Aquests resultats suggereixen que, entre els factors associats al burnout, clarament uns semblen resultar més rellevants que d'altres, sent alguns d'ells de tipus protector (satisfacció laboral, afecte positiu, etapes educatives inferiors), mentre que altres podrien conceptualitzar-se com factors de vulnerabilitat ( afecte negatiu, estrès laboral / estrès de rol, etapes educatives superiors, falta de suports de supervisió, i condicions organitzacionals negatives); entre aquests factors, els que semblen resultar més determinants són l'afecte negatiu, l'estrès laboral, i la satisfacció laboral. Altres factors, que en la literatura s'han associat al burnout, no han demostrat en el nostre estudi evidència de la seva implicació en el nivell burnout que experimenten els docents. Els nostres resultats podrien ser d'utilitat a l'hora d'establir programes d'intervenció o prevenció del burnout en els professionals de l'educació.

Estudi de Bonifacio Sandín, Jesús Esteras y Paloma Chorot

L'article complet es pot trobar a la Revista de Psicopatologia i Psicologia Clínica: Esteras, J., Chorot, P., i Sandín, B. (2014). Predicció dels nivells de burnout en els docents: Factors protectors i de vulnerabilitat. Revista de Psicopatologia i Psicologia Clínica, 19, 79-92

language; $usuari = user_load($node->uid); /* var_dump($usuari); */ $nomimatge33 = explode("//", $usuari->field_foto_user[$lang][0]['uri']); ?>

make up wisuda make up jogja make up prewedding jogja rias jogja prewedding jogja prewedding yogyakarta berita indonesia yogyakarta wooden craft daily review dinamo jogja genset jogja