El trastorn de pànic amb agorafobia i el paper de la intel·ligència emocional

Entre els trastorns d'ansietat fòbics, el trastorn de pànic amb agorafòbia és el més freqüent en la clínica i el més incapacitant, tant o més que altres trastorns psiquiàtrics. Es caracteritza per una por patològica (desproporcionada, irracional i fora del control voluntari) a un conjunt de situacions diferents com són centres comercials, mitjans de transport, cinemes, etc. Però no són aquestes situacions les que provoquen l'ansietat, sinó la valoració que la persona fa d'elles perquè té por de perdre el control i embogir o morir. En la majoria de casos, el pànic que experimenten provoca l'evitació de les situacions temudes donant lloc a l'agorafòbia, i en els casos més greus la persona pot arribar a quedar reclosa al seu domicili. Aquesta malaltia ocasiona, en les persones que el pateixen, un deteriorament important en el seu funcionament social i laboral, la qual cosa afecta profundament a la seva qualitat de vida.

A la pràctica clínica s'observa que les persones que pateixen trastorns d'ansietat tenen tendència a experimentar les emocions desagradables de manera més intensa i a reaccionar negativament o amb ansietat davant d'elles, la qual cosa dificulta que puguin gestionar-les de forma eficaç. La Intel·ligència Emocional (IE) sembla ser vàlida per identificar de forma precisa en què consisteixen aquestes dificultats. Mayer & Salovey (1997) van proposar un model jeràrquic en què la IE es concep com un conjunt d'habilitats que permeten identificar, utilitzar, comprendre i regular els estats emocionals satisfactòriament. Les persones emocionalment intel·ligents són més optimistes, estan més satisfetes amb la vida, pel que tenen un major benestar i ajust psicològic. Per contra, les persones amb una baixa IE tenen més comportaments autodestructius i una pitjor salut mental i física. Per tant, no resulta estrany comprovar que les persones que pateixen algun tipus de trastorn mental tinguin nivells de l'IE més baixos que la població general (Lizeretti et al., 2012).

En els pocs treballs on s'ha estudiat la relació entre la IE i la presència de trastorns d'ansietat, s'ha observat que els pacients amb trastorn d'ansietat, tendeixen a prestar una atenció excessiva a les seves emocions, encara que es perceben menys capaços d'identificar clarament aquestes emocions i de reparar de forma eficaç els seus estats d'ànim negatius (Lizeretti & Extremera, 2011).

Amb el propòsit de seguir aprofundint en el coneixement sobre el paper que exerceix la IE en els diferents trastorns mentals, l'objectiu que ens plantegem en aquest treball va ser analitzar la relació que s'estableix entre els factors d'Intel·ligència Emocional Percebuda (IEP) i els símptomes clínics en pacients amb agorafòbia. La IEP fa referència a la percepció que té la persona respecte a les seves pròpies destreses emocionals en funció de tres factors: l'atenció que presta als seus emocions, la claredat amb la qual percep i discrimina diferents estats emocionals i la forma com els repara quan són negatius i els manté quan són positius.

En aquest estudi es van comparar pacients diagnosticats de trastorn de pànic amb agorafòbia amb un grup control de persones sense psicopatologia. Els resultats van confirmar que els pacients tenen menys intel·ligència emocional percebuda. En concret, es va observar que presten més atenció a les seves emocions i creuen que són menys capaços de reparar els seus estats emocionals. Això podria ser degut a que les persones amb trastorn de pànic amb agorafòbia identifiquen les experiències emocionals que els resulten desagradables com estímuls amenaçadors, el que augmentaria la seva activació fisiològica (freqüència cardíaca i respiratòria, sudoració, etc.) i desencadenaria la reacció de fugida que caracteritza a aquest trastorn. En aquest sentit, els resultats indiquen que la percepció d'autoeficàcia emocional està relacionada amb la freqüència d'aparició de les respostes psicofisiològiques de l'ansietat i el grau de temor experimentat davant les sensacions corporals, que identifiquen com a símptomes de malaltia i no com a part de la seva naturalesa emocional.

En l'estudi també vam poder comprovar que el baix nivell de coneixement que tenen els pacients sobre els seus propis estats emocionals està relacionat amb la gravetat dels símptomes de l'agorafòbia. Aquesta manca de coneixement emocional els portaria a recórrer a la companyia d'altres persones com una estratègia de reparació emocional, el que en moltes ocasions desencadena situacions de dependència, que no fan més que retroalimentar el símptoma agorafòbic.

Per tant, podem concloure que l'excés d'atenció als estímuls emocionals està relacionat amb la presència del trastorn d'ansietat, però és la dificultat per gestionar la resposta psicofisiològica de l'ansietat la que es relaciona amb la gravetat de l'agorafòbia. La percepció d'una baixa autoeficàcia emocional davant l'ansietat, és a dir, la percepció de disposar d'escasses habilitats per regular estats emocionals que s'interpreten com a amenaçadores podria constituir un factor de vulnerabilitat en el desenvolupament de l'evitació fòbica. En aquest cas, seria recomanable que les intervencions psicoterapèutiques per al trastorn de pànic estiguessin orientades a un major coneixement emocional i l'entrenament d'estratègies de regulació emocional davant les respostes psicofisiològiques de l'ansietat, ja que podrien ser més efectives per prevenir el desenvolupament de la evitació agorafóbica.

Font: infocop
Estudi de Nathalie P. Lizeretti i Ana Rodríguez Ruiz.
L'estudi complet en el qual es basa aquest article pot trobar-se a Ansiedad y Estrés: Lizeretti, N.P. y Rodríguez, A. (2012). Inteligencia emocional percibida en pacientes diagnosticados de Trastorno de Pánico con Agorafobia. Ansiedad y Estrés, 18 (1), 43-53.

Foto: J.C. Guerra

language; $usuari = user_load($node->uid); /* var_dump($usuari); */ $nomimatge33 = explode("//", $usuari->field_foto_user[$lang][0]['uri']); ?>

make up wisuda make up jogja make up prewedding jogja rias jogja prewedding jogja prewedding yogyakarta berita indonesia yogyakarta wooden craft daily review dinamo jogja genset jogja